Φροντίζουμε τους
Υπολογιστές σας
Τεχνική Υποστήριξη
Εμπόριο Η/Υ & Αναλώσιμων
Previous
Next

Οι υπηρεσίες μας

Πωλήσεις

Πωλήσεις Η/Υ, καινούριων και ανακατασκευασμένων για όλες τις ανάγκες και αναλώσιμων

Επισκευές

Επισκευάζουμε αξιόπιστα τους υπολογιστές σας με τα καλύτερα ανταλλακτικά

Αναβαθμίσεις

Αναβαθμίστε τον υπολογιστή σας εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα με την καλύτερη υποστήριξη

επικοινωνια
25310 22500